Adviezen inzake behoud en herstel van arbeidsgeschiktheid

De bedrijfsarts adviseert op ondernemingsniveau over het re-integratiebeleid, over de uitvoering van de verzuimbegeleiding vanuit het EigenRegie-model,  over informatie-uitwisseling en communicatie en over registratie en administratie van ziekmeldingen. Tevens adviseert de bedrijfsarts ten aanzien van risico’s op arbeidsongeschiktheid en bij het maken van actieplannen voor preventieve maatregelen.

Ook op op individueel niveau adviseert de bedrijfsarts bij arbeidsongeschiktheid de werknemer en de werknemer en wordt een probleemanalyse, probleemdiagnose, behandelplan (inclusief eventuele verwijzing) met prognose en een communicatieplan opgesteld  met als doel behoud en herstel van arbeidsgeschiktheid. Hierbij heeft de bedrijfsarts de rol van case begeleider.

Adviezen inzake arbeidsomstandigheden

Op ondernemingsniveau adviseert de bedrijfsarts over arbobeleid en arbozorg met kennis van specifieke risico’s in de arbeid en risicogroepen, en draagt de bedrijfsarts bij aan een actieplan voor gerichte gezondheidsbewaking. Hierbij zoekt de bedrijfsarts aansluiting bij de andere kerndeskundigen die betrokken zijn bij het arbobeleid: arbeidshygiënist, veiligheidskundige en A&O psycholoog, in multidisciplinaire samenwerking.

Ook levert de bedrijfsarts een bijdrage aan de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en draagt hij hierbij medeverantwoordelijkheid voor de RI&E in het certificeringstraject. De bedrijfsarts kan vanuit de RI&E adviseren over de opzet van arbeidsgezondheidskundige onderzoeken zoals aanstellingskeuringen, intrede-onderzoeken en PAGO.

De bedrijfsarts geeft voorlichting aan werknemers en management over risico’s voor de gezondheid in relatie tot het werk en hoe dit zoveel mogelijk te beperken.

 

Op individueel niveau adviseert de bedrijfsarts de werknemer op het arbeidsomstandighedenspreekuur en analyseert en diagnosticeert hij arbeidsgebonden problematiek. De bedrijfsarts stelt een advies en een plan van aanpak op verwijst zo nodig voor medische interventies.