Arbeidsomstandigheden spreekuur:

In de Nieuwe Arbowet van  1 juli 2017 is vastgelegd dat de werknemer het recht heeft het arbeidsomstandigheden spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken als hij advies wil vragen over zijn gezondheid in relatie tot het werk of de werkomstandigheden. De werknemer hoeft hiervoor niet ziek gemeld te zijn en heeft geen toestemming nodig van de werkgever.

 

 

Werkwijze

Zonder kennisgeving aan de werkgever kan de werknemer direct een  verzoek doen voor een afspraak met de bedrijfsarts via de e-mail  info@werkaanz.nl  met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, functie en bedrijf.

 

WerkaanZ  neemt vervolgens contact op met de medewerker om een afspraak te plannen. Tijdens het spreekuur met de bedrijfsarts wordt de problematiek besproken, kunnen vragen worden gesteld en beantwoord en adviseert de bedrijfsarts over herstelgedrag, interventies en indien nodig over aanpassing van werkzaamheden.  In de laatste situatie zal de werkgever erbij betrokken worden,  na toestemming van de werknemer.

Ook kan de bedrijfsarts verwijzen naar andere hulpverleners en behandelaars  zoals psycholoog, revalidatie-arts of andere specialist, maatschappelijk werk, etc. of overleg plegen met huisarts en andere behandelaars. Ook voor dit alles is instemming en toestemming van de werknemer nodig.

Uitgangspunt is dat de werknemer een onafhankelijk en deskundig advies  ontvangt van de bedrijfsarts en  er vindt geen terugkoppeling plaats naar de werkgever, tenzij de werknemer dit nadrukkelijk aan de bedrijfsarts verzoekt.

De kosten zijn van het consult zijn op basis van uurtarief en komen voor rekening van de werkgever en facturatie vindt geanonimiseerd plaats.

 

Doel

Doelstelling van het arbeidsomstandigheden spreekuur is  (werkgebonden) medische problematiek in een vroeg stadium te signaleren, gezondheidsschade en verzuim te voorkomen,  en oplossingen te zoeken die de psychische en fysieke gezondheid bevorderen en de duurzame inzetbaarheid in werk versterken.

Behoud van eigen werk in  een goede balans tussen belasting en belastbaarheid staat voorop, met aanpassing hiervan als de belastbaarheid is afgenomen of dreigt af te nemen.