Introductie

 

WerkaanZ B.V. stelt dat borgen van het medisch beroepsgeheim en bewaken van de privacy van werknemers de hoogste prioriteit heeft. Voor het verantwoord en professioneel uitvoeren van bedrijfsgeneeskundige taken zal echter ook medische informatie door WerkaanZ B.V. geregistreerd dienen te worden in eigen dossiersystemen of systemen die door Opdrachtgevers ter beschikking worden gesteld.
Opdrachtgevers kunnen zijn werkgevers, arbodiensten, casemanagementbedrijven en alle door Opdrachtgevers ingeschakelde derde partijen.

 

Het medische beroepsgeheim stelt bij wet specifieke eisen aan bedrijfsartsen ten aanzien van privacy bewaking.

WerkaanZ B.V. aanvaardt de opdracht maximale inspanningen te leveren om  het medisch beroepsgeheim en  de privacy van medewerkers te borgen maar is hierbij ook deels afhankelijk van Opdrachtgevers daar waar het dossierbeheersystemen betreft waarin zowel het medisch dossier opgenomen is alsmede het verzuimdossier, zij het in een strikt gescheiden digitale omgeving.

WerkaanZ B.V. stelt als voorwaarde dat de Opdrachtgever gebruik maakt van een valide dossierbeheersysteem, de juiste autorisaties instelt en datalekken voorkomt en voortdurend onderhoud pleegt aan het systeem.

In dit privacyreglement stelt WerkaanZ B.V. haar Opdrachtgevers in kennis van de (bijzondere) regels die van toepassing zijn en doet WerkaanZ B.V. een dringend  appel op haar Opdrachtgevers om deze regels te respecteren.

 

Het medisch beroepsgeheim

Voor bedrijfsartsen geldt de algemene wettelijke medische geheimhoudingsplicht en die is als volgt geformuleerd:

verplicht is geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van al datgene wat hem bij het uitoefenen van zijn beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te zijner kennis is gekomen of wat daarbij te zijner kennis is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter moest begrijpen.

Bij de uitvoering van bedrijfsgeneeskundige taken kan een spanningsveld ontstaan tussen geheimhoudingsplicht enerzijds en het informeren van de werkgever anderzijds.

WerkaanZ zal dan ook enkel die informatie, adviezen en conclusies  actief verstrekken aan de werkgever voor zover ze noodzakelijk zijn voor een correcte rapportage en advisering, en zal  hierin geen medische gegevens opnemen. Het vastleggen van medische gegevens in een valide dossierbeheersysteem geldt niet als actief verstrekken van (medische) informatie.

Wanneer dossierbeheerssystemen door klanten ter beschikking worden gesteld of beheerd, attendeert WerkaanZ B.V. erop dat de inhoud die door WerkaanZ B.V. aan deze systemen wordt toegevoegd onder de geheimhoudingsplicht valt en dat het niet is toegestaan dat derden van deze inhoud kennis nemen.

 

 

Verwerken van gegevens

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het niet toegestaan om medische gegevens, alsmede andere (sociale) gegevens van werknemers te registreren maar voor de uitoefening van een medisch beroep wordt in de Wet Bescherming Persoonsgegevens een uitzondering gemaakt, mede omdat het medisch beroepsgeheim zoals hierboven beschreven een waarborg is voor de registratie van deze gegevens.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent een aantal bepalingen die speciaal toezien op het vastleggen en verwerken van medische gegevens en  andere (sociale) gegevens die een bedrijfsarts in de uitoefening van zijn werk toevertrouwd kunnen worden.

Indien WerkaanZ B.V.  in het kader van de uitvoering van bedrijfsgeneeskundige taken informatie toevoegt aan informatiesystemen van haar klanten, dan  geldt dat deze klanten te allen tijde verantwoordelijk zijn voor een  deugdelijke verwerking en beveiliging van deze informatie waarbij de regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt gerespecteerd en toegepast.

Voor aanvullende informatie over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de Handleiding voor Verwerkers van Persoonsgegevens.