Inleiding

WerkaanZ B.V. is aangesloten bij de Vereniging van Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB) . De leden zijn arts met de specialisatie Arbeid en Gezondheid – Bedrijfsgeneeskunde en staan ingeschreven in het BIG register.

De ZFB faciliteert haar leden bij het bieden van goede zorg en een klachtenregeling maakt hiervan deel uit.

 

 

De procedure

Heeft u een klacht?

Belangrijk is om na te gaan wat de ernst is van het gebeurde en wat u wilt bereiken. Indien u niet tevreden bent, probeer dan zelf met de bedrijfsarts in gesprek te gaan. Het heeft veel voordelen rechtstreeks het gesprek aan te gaan als u iets dwarszit. De bedrijfsarts kan zijn/haar reactie geven en specifiek ingaan op de punten die u aanvoert. Heeft dit niet het gewenste resultaat en blijft de onvrede bestaan, dan kunt u een klacht indienen.

WerkaanZ is aangesloten bij de Vereniging van Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB) en u kunt uw klacht indienen per mail op het mailadres zfb@epsnet.nl of per post versturen aan ZFB-secretariaat, Weegschaalstraat 3, 5632 CW  Eindhoven).

Hierbij is het van belang dat u het volgende aangeeft:  de datum waarop de klacht betrekking heeft, de naam van de bedrijfsarts, uw naam en geboortedatum, en een beschrijving van uw klacht.  Het is prettig als u duidelijk vermeldt hoe en wanneer u bereikbaar bent.  Binnen 5 werkdagen wordt door de ZFB contact met u opgenomen.

 

Klachtopvang/bemiddeling

Klachtopvang/bemiddeling vindt plaats door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de ZFB.  De klachtenfunctionaris neemt voor een toelichting telefonisch contact met u op. Hij kan dan meteen informatie verstrekken over de verschillende mogelijkheden voor de behandeling van een klacht.

In het geval van onvrede over een advies van uw bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige om het werk (gedeeltelijk) te hervatten kunt u een second opinion zoals vast gelegd in de Nieuwe Arbowet van 1 juli 2017 of u kunt een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

In het geval van een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van uw bedrijfsarts meent te hebben opgelopen is een ander traject van toepassing.  Als de klacht helder is, gaat de klachtenfunctionaris samen met u aan de slag om naar een oplossing te zoeken.

 

Eindrapportage

U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van het bestuur van de ZFB waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen het bestuur van de ZFB over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

 

Geen geslaagde klachtenbemiddeling

Indien de klachtenbemiddeling door de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet is geslaagd zal deze u ondersteunen bij een eventuele volgende stap.  Indien een klacht een geschil gaat worden  dan is de ZFB voor behandeling hiervan aangesloten bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil www. zorggeschil.nl