Arbeidsverzuim

WerkaanZ B.V. adviseert de werknemer en werkgever bij arbeidsverzuim ten gevolge van ziekte en/of gebrek en sluit aan op het probleemoplossend vermogen van werknemer en werkgever. Daarbij is het van belang dat verzuim door niet-medische problemen duidelijk wordt benoemd en gedemedicaliseerd en werknemer en werkgever hierbij de juiste acties kunnen inzetten want arbeidsverzuim biedt dan geen oplossing.

Ook arbeidsverzuim t.g.v. een arbeidsconflict vraagt tijdige en grondige analyse van arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en belastbaarheid van de werknemer en zal leiden tot een advies waarbij de stecr-wijzer richting gevend is om uit de impasse te komen.

Interventie en samenwerking

Als er sprake is van medische problematiek dan is vooral een goede diagnostiek en analyse van de factoren die hebben geleid tot de klachten en beperkingen belangrijk. Hiermee kan een advies worden opgesteld voor een effectieve aanpak van het herstel van de belastbaarheid. Ook herstelgedrag van de werknemer wordt onderzocht en samenwerking en overleg wordt gezocht met andere behandelaars of hulpverleners. Zo kan de bedrijfsarts van WerkaanZ verwijzen naar de (A&O-)psycholoog, re-integratie-coach, arbeidsdeskundige, revalidatiearts of andere specialist, fysiotherapeut of multidisciplinaire trajecten. Korte lijnen en korte wachttijden en aandacht voor re-integratie in werk kenmerken dit netwerk.

Re-integratie advies

In het re-integratieadvies aan werkgever en werknemer worden de arbeidsmogelijkheden en beperkingen concreet benoemd en gespecificeerd, en wordt geadviseerd welke stappen nodig zijn om de belastbaarheid te herstellen en hoe de re-integratie kan worden uitgevoerd (aantal uren, werktijden, werkbelasting, tijd contingente opbouw, etcetera)

Bij re-integratie in werk gaat het niet om snelle terugkeer, maar om duurzame terugkeer in werk. En als terugkeer in eigen werk niet haalbaar is dan wordt een Functionele Mogelijkheden Lijst opgesteld om tijdig en uiterlijk voor het eerste ziektejaar een arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten naar andere arbeidsmogelijkheden bij eigen werkgever of bij een andere werkgever.

Wet Verbetering Poortwachter

WerkaanZ BV werkt volgens de regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en verzorgt hiervoor de benodigde documenten zoals de Probleemanalyse, Bijstellingen op de Probleemanalyse, het Actueel Oordeel en het Medisch Verslag bij de WIA-aanvraag of bij een arbeidsongeschikte medewerker die na beƫindiging van een tijdelijk contract aan het UWV wordt overgedragen.