Inleiding

In de Nieuwe ArboWet van 1 juli 2017 is vastgelegd dat de werknemer het recht heeft om een andere bedrijfsarts te raadplegen als hij twijfelt aan het advies van de begeleidende bedrijfsarts  of een andere visie wil horen.

Hiervoor zijn een aantal spelregels opgesteld en moeten  bepaalde procedures worden doorlopen. Een volledig overzicht kan worden opgevraagd bij WerkaanZ; hieronder volgt een korte samenvatting

 

Aanvragen van een second opinion

De aanvraag voor een  second opinion kan alleen gedaan worden door de werknemer en die vraagt de second opinion aan bij de bedrijfsarts van WerkaanZ. Samen met de werknemer vul de bedrijfsarts de vraagstelling van de werknemer in en wordt een machtiging opgesteld voor overdracht  van de medische gegevens aan de SO-bedrijfsarts. Daarna verwijst de bedrijfsarts naar de SO-bedrijfsarts.

Indien echter sprake is van stagnatie in het re-integratieproces omdat de werknemer het advies van de bedrijfsarts niet kan opvolgen dan  blijft de aangewezen weg het aanvragen van een Deskundigen Oordeel bij het UWV. https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-deskundigenoordeel-door-werknemer.aspx

Sinds 1 januari 2018 is de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion functioneel en de werknemer kan een keuze maken uit een dertigtal SO-bedrijfsartsen die deel uitmaken van deze pool. Voor meer informatie zie: www.bedrijfsartsensecondopinion.nl

De kosten van een second opinion zijn voor rekening van de werkgever als de werknemer een keuze uit deze bedrijfsartsen maakt. Daarnaast is het mogelijk dat de werknemer zelf een bedrijfsarts aandraagt voor het uitvoeren van een second opinion maar dan kunnen  de kosten voor rekening van de werknemer zijn.

De bedrijfsarts van WerkaanZ zorgt ervoor dat de second opinion arts alle benodigde informatie krijgt. Dit betreft alle medische informatie en re-integratiedocumenten van de werknemer evenals benodigde informatie over de werkgever (bedrijfsinformatie).

De second opinion

De arts die de second opinion uitvoert formuleert een nieuw en  op zichzelf staand advies en bespreekt dit met de werknemer. Na akkoord van de werknemer stuurt hij dit advies naar de bedrijfsarts van WerkaanZ. Die kan het advies overnemen bij de verdere begeleiding van de werknemer maar kan ook hiervan (gedeeltelijk) afwijken  indien voorzien van een  goede uitleg en onderbouwing. Tijdens het spreekuur wordt de uitkomst van de second opinion besproken met de werknemer en worden afspraken gemaakt over vervolgacties of aanvullende interventies. Doel van de second opinion is het optimaliseren van de verzuimbegeleiding en vergroten van de participatie van de medewerker bij re-integratie in werk en bij duurzame inzetbaarheid.

Het vervolg

Daarna wordt de begeleiding in alle gevallen weer voortgezet door de bedrijfsarts van WerkaanZ tenzij de werknemer geen vertrouwen meer heeft  in deze arts. De werknemer kan dan een verzoek doen voor overdracht van de begeleiding aan een andere bedrijfsarts die niet automatisch de second opinion arts hoeft te zijn. Werkgever, werknemer en bedrijfsarts zullen hierover opnieuw afspraken moeten maken.